Regulamin

 • REGULAMIN CENTRUM JĘZYKOWO-SZKOLENIOWEGO PRYMUS na rok szkolny 2015/2016

 • § 1

  Przedmiot regulaminu

  Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w zajęciach językowych oraz innych zajęciach szkolnych i warsztatach prowadzonych przez CJS PRYMUS z siedzibą w Myszkowie przy ul. Sikorskiego 53A. Poniższy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.cjsprymus.pl, ponadto wręczany jest każdemu Słuchaczowi przed rozpoczęciem kursu / zajęć.

  § 2

  Informacje ogólne
  1. Centrum Językowo-Szkoleniowe PRYMUS, jest ośrodkiem szkoleniowo-edukacyjnym, którego głównym profilem działalności jest świadczenie usług w zakresie nauki języków obcych oraz innych przedmiotów szkolnych.
  2. Ponadto CJS PRYMUS oferuje kursy przygotowujące do egzaminu maturalnego i gimnazjalnego, sprawdzianu szóstoklasisty i innych międzynarodowych egzaminów językowych, a także usługi tłumaczeniowe oraz różnorodne warsztaty rozwijające pasje u dzieci i młodzieży.
  3. Kolejnym, równie ważnym profilem działalności CJS „PRYMUS” jest kompleksowa obsługa związaną z bezpieczeństwem i higieną pracy, a także ochroną przeciwpożarową.

  § 3

  Organizacja zajęć
  1. CJS PRYMUS jest nowoczesną placówką wykorzystującą oprócz sprawdzonych, standardowych metod, innowacyjne sposoby nauczania pozwalające na efektywne przyswajanie wiedzy.
  2. CJS PRYMUS uczy z podręczników renomowanych wydawnictw, korzystając również z dodatkowych pomocy dydaktycznych i multimedialnych.
  3. CJS PRYMUS zobowiązuje się do prowadzenia wybranego rodzaju zajęć, których specyfikacja (wielkość grupy i wymiar godzin) ustalona jest na pierwszym spotkaniu.
  4. CJS PRYMUS oferuje zajęcia indywidualne oraz w małych grupach maksymalnie do 6/7 osób.
  5. CJS PRYMUS oferuje zajęcia dla klientów, zwanych dalej Słuchaczami (dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym) oraz dla firm i instytucji.
  6. Zajęcia / kursy prowadzone są przez lektorów / korepetytorów posiadających odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje do nauczania języków obcych oraz danych przedmiotów szkolnych.
  7. Zajęcia dydaktyczne oraz praca lektorów / korepetytorów podlega stałemu nadzorowi metodycznemu oraz jest oceniana przez Słuchaczy w anonimowych ankietach.
  8. CJS PRYMUS prowadzi zapisy w ciągu całego roku kalendarzowego.
  9. Przyporządkowanie Słuchacza do grupy odbywa się na podstawie testu kwalifikacyjnego oraz, w razie potrzeby, rozmowy z Lektorem / Korepetytorem. Wyjątek stanowią grupy na poziomie początkującym oraz osoby kontynuujące naukę. Jeżeli w trakcie trwania kursu okaże się, że poziom wybranej grupy językowej jest dla Słuchacza zbyt niski / wysoki, wówczas przysługuje mu prawo zmiany grupy.
  10. Zajęcia odbywają się w siedzibie CJS PRYMUS lub w innym miejscu wskazanym przez firmę / instytucję (istnieje możliwość dojazdu do Słuchacza na zajęcia indywidualne według odrębnych ustaleń).
  11. CJS PRYMUS prowadzi ewidencję obecności Słuchaczy na zajęciach.
  12. Rok szkolny rozpoczyna się od 7 września i trwa do końca czerwca. Dokładny termin rozpoczęcia zajęć przekazywany jest Słuchaczowi na indywidualnym spotkaniu, telefonicznie lub elektronicznie pocztą mailową, co najmniej 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć.
  13. Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry:

   Semestr I – od połowy września do ferii zimowych, zgodnie z harmonogramem dla województwa śląskiego (wedle wzajemnych ustaleń dopuszcza się prowadzenie zajęć podczas ferii zimowych).

   Semestr II – od końca ferii zimowych do czerwca (dokładna data zakończenia zajęć uzależniona od liczby realizowanych godzin i wybranego kursu).

  14. Zajęcia nie odbywają się w dni świąteczne oraz w dni ustawowo wolne od pracy.

  15. W okresie wakacji (lipiec, sierpień) CJS PRYMUS organizuje wakacyjne kursy oraz półkolonie językowe.
  16. W czasie oczekiwania na zajęcia, Słuchacz ma możliwość bezpłatnego korzystania z wi-fi, biblioteki oraz różnorodnych publikacji w językach obcych.
  17. W sytuacji niewystarczającej liczby chętnych do utworzenia grupy (minimum 3 osoby), CJS PRYMUS może zaproponować zajęcia w innej grupie na na tym samym poziomie, inne dni i godziny zajęć, inną ilość zajęć, inną kwotę za zajęcia w innych grupach, zgodnie z obowiązującym na dany rok szkolny cennikiem.
  18. W sytuacji, gdy liczba Słuchaczy w grupie spadnie poniżej 3 osób w trakcie trwania kursu, CJS PRYMUS zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy, przy równoczesnym zaproponowaniu pozostałym Słuchaczom możliwość przejścia do innej równoległej grupy (jeżeli takowa istnieje), bez zmiany ceny kursu.
  19. CJS PRYMUS gwarantuje, że w przypadku wystąpienia z jego strony obiektywnych przyczyn uniemożliwiających odbycie zajęć, zajęcia te odbędą się w innym, umówionym ze Słuchaczami terminie (nowy termin zajęć musi uzyskać akceptację co najmniej 51% Słuchaczy z grupy) lub zostaną one przeprowadzone przez innego wykwalifikowanego lektora / korepetytora wyznaczonego przez Dyrekcję CJS PRYMUS.

  § 4

  Nieobecności
  1. Słuchacz, uczęszczający na zajęcia indywidualne, ma prawo do odwołania zajęć maksymalnie trzy razy w semestrze, bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji finansowych. Niewykorzystane nieobecności nie sumują się i nie przechodzą na kolejny semestr.
  2. Każda kolejna nieobecność traktowana jest jako zajęcia zrealizowane oraz odrabia się je w innym terminie ustalonym wspólnie z Lektorem, w celu uzupełnienia powstałych zaległości.
  3. W przypadku zajęć indywidualnych, nieobecność powinna być zgłoszona telefonicznie, mailowo na adres: cjsprymus@gmail.com lub wiadomością sms pod nr: 503-524-037 do godziny 16:00 w dniu poprzedzającym zajęcia z potwierdzeniem zwrotnych Dyrekcji / Lektora przyjęcia wiadomości. Brak informacji o nieobecności Słuchacza na zajęciach indywidualnych jest jednoznaczna z koniecznością opłaceniem tychże zajęć.
  4. Słuchacz, biorący udział w zajęciach grupowych, nie musi każdorazowo zgłaszać swojej nieobecności, gdyż zajęcia, przez wzgląd na pozostałych uczestników grupy, i tak się obędą. Nieobecność w zajęciach grupowych nie stanowi podstawy do pomniejszenia ceny kursu.

  § 5

  Prawa i obowiązki słuchaczy
  1. CJS PRYMUS zapewnia opiekę Słuchaczowi na jej terenie i w trakcie trwania zajęć.
  2. CJS PRYMUS nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka w drodze do szkoły oraz w trakcie jego powrotu do domu, jak również w przypadku, kiedy nie dotarło na zajęcia bez wiedzy rodziców.
  3. W przypadku stwierdzenia 3 kolejnych nieobecności na zajęciach niepełnoletniego słuchacza, CJS PRYMUS zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie przedstawiciela ustawowego.
  4. Słuchacze zobowiązani są do punktualnego stawiania się na zajęciach, a Lektor / Korepetytor do ich rozpoczynania i kończenia w wyznaczonym czasie. Spóźnienie uczestników nie jest równoznaczne z wydłużeniem czasu zajęć.
  5. Słuchacze zobowiązani są do aktywnego uczestnictwa w zajęciach, bieżącego odrabiania zadanych prac domowych, w tym prac pisemnych oraz obecności na okresowych testach sprawdzających.
  6. Słuchacz zobowiązany jest do dbania o mienie znajdujące się na terenie CJS PRYMUS oraz ponoszenia konsekwencji finansowych w przypadku jego zniszczenia lub uszkodzenia.
  7. Osoby, które nie są uczestnikami szkoły nie mogą brać udziału w zajęciach językowych.
  8. W szczególnych przypadkach, okazjonalnie i po uprzednim uzgodnieniu z Lektorem / Korepetytorem, mogą uczestniczyć jako obserwatorzy.
  9. Słuchacze oraz ich Rodzice / opiekunowie prawni mają prawo do zgłaszania uwag i spostrzeżeń odnośnie pracy CJS PRYMUS.

  § 6

  Ocena pracy słuchaczy
  1. Wiedza Słuchaczy jest systematycznie sprawdzana w formie adekwatnej do wieku i poziomu zaawansowania. Wynik przedstawiany jest w wartości procentowej.
  2. Rodzice / opiekunowie prawni Słuchaczy niepełnoletnich mają prawo do bieżącego monitorowania ich postępów w nauce. Zalecany jest kontakt telefoniczny lub indywidualne konsultacje na terenie CJS PRYMUS w terminie zaproponowanym przez lektora.
  3. Ocena postępów w nauce jest jawna i pozwala Słuchaczom na identyfikację swoich mocnych i słabych stron, a Lektorowi / Korepetytorowi umożliwia indywidualne podejście do Słuchacza.
  4. Testy sprawdzające i końcowe skonstruowane są w sposób odpowiedni dla danej grupy i zawierają treści objęte programem nauczania.
  5. Zaświadczenie o ukończeniu kursu otrzymuje Słuchacz, który zaliczył test semestralny i końcowy, jak również był obecny na minimum 75% wszystkich zajęć oraz uregulował zobowiązania finansowe wobec CJS PRYMUS. Zaświadczenie określa poziom nauki zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia, liczbę godzin, frekwencję oraz stopień opanowania poszczególnych sprawności językowych. Zaświadczenia dla dzieci młodszych zawierają ogólną informację o ukończonym kursie.
  6. W przypadku niewypełnienia w/w warunków, Słuchacz otrzymuje Dyplom Uczestnictwa.

  § 7

  Opłaty
  1. Nauka w CJS PRYMUS jest odpłatna. Cena kursów jest zróżnicowana, w zależności od poziomu nauczania, zgodna z aktualnie obowiązującym cennikiem nauczania na dany rok szkolny, każdorazowo wpisywana do umów podpisywanych ze Słuchaczami oraz zamieszczona na stronie internetowej www.cjsprymus.pl
  2. Testy kwalifikacyjne (oceniające poziom znajomości języka obcego) są bezpłatne.
  3. Cena zajęć obejmuje dodatkowe materiały dydaktyczne uzupełniające podręcznik.
  4. Cena kursu nie obejmuje kosztów podręczników. Uczestnicy kursów, na których wykorzystywany jest podręcznik i zeszyt ćwiczeń, zobowiązani są do zaopatrzenia się w potrzebne materiały. Słuchacze mogą zamówić oraz zakupić podręczniki oraz inne materiały dydaktyczne za pośrednictwem CJS PRYMUS po wcześniejszym ich opłaceniu w sekretariacie.
  5. Nieobecność słuchacza (odbywającego zajęcia w grupach) na zajęciach nie stanowi podstawy do zwolnienia go z opłaty miesięcznej lub zmniejszenia raty. W wyjątkowych wypadkach (np. hospitalizacja, leczenie sanatoryjne), uzasadnionych szczególnymi okolicznościami możliwe jest, po uzyskaniu zgody właściciela placówki, zwolnienie Słuchacza z opłaty miesięcznej lub zmniejszenie raty za kurs.
  6. Każdy Słuchacz może ubiegać się o czasowe zawieszenie płatności, jeżeli nieobecność na zajęciach przekroczy okres jednego miesiąca i wynikać będzie z przyczyn zdrowotnych, potwierdzonych odpowiednim zaświadczeniem.
  7. W przypadku dłuższej nieobecności na zajęciach Słuchacz ma prawo do bezpłatnych konsultacji z Lektorem / Korepetytorem, w godzinach jego pracy w CJS PRYMUS.
  8. Osoby dołączające do grupy w trakcie trwania kursu wnoszą pierwszą opłatę obliczaną proporcjonalnie od zajęć, od których zaczną uczestniczyć.
  9. Słuchacze mogą korzystać z sytemu rabatów ustalonych przez CJS PRYMUS na dany rok szkolny. Warunkiem udzielenia rabatów jest wykorzystanie całego kursu oraz terminowe opłacanie comiesięcznych rat. Maksymalna wysokość zniżek wynosi 10% wyjściowej ceny kursu i jest odliczana od ostatniej raty w semestrze.
  10. Opłatę za kurs Słuchacz może wnosić w dogodnej dla siebie formie, w postaci:
   – opłaty miesięcznej regulowanej gotówką lub przelewem bankowym na konto CJS PRYMUS:
     ING Bank Śląski 63 1050 1168 1000 0092 1567 7528,
   – opłaty semestralnej,
   – opłaty rocznej
  11. W przypadku zajęć indywidualnych, dopuszcza się płatność po każdych zajęciach.
  12. W przypadku nieterminowego wnoszenia opłat, naliczane i pobierane będą odsetki ustawowe.

  § 8

  Zasady rezygnacji z kursu
  1. Każdy Słuchacz ma prawo zrezygnować z kontynuacji nauki w dowolnym momencie trwania kursu ze skutkiem natychmiastowym.
  2. Za datę rezygnacji z kursu uznaje się datę otrzymania przez CJS PRYMUS pisemnego oświadczenia o rezygnacji.
  3. Słuchacz rezygnujący z kursu zobowiązany jest do uregulowania należnych płatności włączając ostatni dzień obowiązywania Umowy, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy na rachunek bankowy określony w umowie, lub gotówką w sekretariacie.
  4. Słuchaczowi, który zapłacił za kurs z góry przysługuje prawo zwrotu wniesionej wcześniej opłaty, proporcjonalnie pomniejszonej o odbyte zajęcia.
  5. W przypadku, gdy kurs zostanie przerwany z winy CJS PRYMUS, Słuchaczowi przysługuje zwrot należności za niezrealizowaną część kursu w wysokości wartości zajęć pozostałych do końca semestru, gdyby uiścił opłatę za cały semestr z góry.
  6. W przypadku częstego odwoływania zajęć indywidualnych CJS PRYMUS zastrzega sobie prawo zerwania współpracy w trakcie trwania semestru.

  § 9

  Postanowienia końcowe
  1. Regulamin wraz z Cennikiem stanowi integralna część Umowy i jest dostępny na stronie cjsprymus.pl.
  2. Zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  3. Ewentualne spory powstałe między Stronami będą w pierwszej kolejności załatwiane polubownie, a ostatecznie rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby CJS PRYMUS.
  4. W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01 września 2015 r.